Fra boring til vandhane

Langeland Forsyning A/S driver den største af de almene vandforsyninger i Langeland Kommune.
Vandforsyningen har 4 vandværker nemlig Lejbølle Vandværk, Hesselbjerg Vandværk, Tryggelev Vandværk og Bagenkop Vandværk. Fra de 4 værker oppumpes i alt ca. 875.000 m³ vand om året.

Herudover står Langeland Forsyning A/S også for distribution af vand til Hou Plantage fra Lohals Vandværk og via trykforøgeranlæg til Tranekærområdet og til en del af Tullebølle fra Snøde-Stoense Vandværk.

Grundvandet pumpes op fra kalkforekomster og sand- og grusaflejringer i undergrunden og er af god kvalitet. Grundvandet indeholder jern, mangan, aggressiv kuldioxid, og en række andre naturligt forekommende stoffer fra vandets passage gennem jordlagene.​

Grundvandet behandles i vandværkerne, hvor det iltes og filtreres gennem sandfiltre. Herved fjernes uhensigtsmæssige stoffer som blandt andet jern, mangan og aggressiv kuldioxid. Herved får vandet får det klare udseende og den gode smag, som vi gerne vil have.​

Fra vandværkerne sendes vandet videre i ca. 340 km ledningsnet til forbrugerne i forsyningsområderne. Gennem stikledning og stophane strømmer vandet videre gennem bebyggelsernes jordledninger og vandinstallationer frem til vandhanerne.​

Forsyningsområdet for Langeland Forsyning A/S omfatter den gamle Rudkøbing Kommune og Sydlangeland – på nær Humble by og Hesselbjerg by, der forsynes fra det private Humble Vandværk. Desuden omfatter det Tranekær-området og den nordligste spids af Langeland ved Hou.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk