Betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS

Vedtægten fastsætter regler om ejere af fast ejendoms betaling for afledning af spildevand til de af selskabet ejede spildevandsanlæg samt for afledning af spildevand til renseanlæg, der er etableret efter lovens §7a om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.
Vedtægten fastsætter endvidere regler om ejere af fast ejendoms betaling for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam fra spildevand fra samletanke og bundfældningstanke m.v. på ejendomme, der er omfattet af de fælles, obligatoriske tømningsordninger i Langeland Kommune.

Her kan du læse betalingsvedtægten for Langeland Spildevand ApS Spildevandsforsyningsselskab.

Betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS

Tvist med forsyningen - Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.​

​KONTAKT

Har du spørgsmål vedr. betalingsvedtægten?

Kontakt 'Spildevand' - Langeland Forsyning A/S:
Tlf.: 6351 6800

E-mail: spildevand@langeland-forsyning.dk

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk