Tilslutning til kloak​

Efter miljøbeskyttelseslovens §32 fastlægger kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til Langeland Forsynings renseanlæg.

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Langeland Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland er det Langeland Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Jf. Bek. om spildevandstilladelser m.v. § 8, skal grundejeren tilslutte sig gennem lukkede ledninger. Dvs. at eksisterende septiktank, el. lign., ikke må benyttes som gennemløbsbrønd eller lign.

Tilslutning inden for kloakeret område

Inden for kloakeret område anviser Langeland Forsyning tilslutningspunkt til vores kloak. Langeland Forsyning er ansvarlig for, at ejendomme beliggende inden for et kloakeret område får anvist et tilslutningspunkt (stikledning), der i normale tilfælde er ført frem til grundgrænsen (skel) for den pågældende ejendom.


Stikledninger, der forbinder de tilsluttede ejendomme til den offentlige hovedkloak, er opdelt i en offentlig og en privat del. Med enkelte undtagelser er stikledningerne Langeland Forsynings frem til skel ved de tilsluttede ejendomme. Fra skel og ind til selve huset er stikledningen privat. Langeland forsyning ejer, driver og vedligeholder forsyningens del af stikledningen; den øvrige del er husejerens ansvar. På spildevandsførende stikledninger tilstræbes det at få adskilt forsyningens og den private del via en rensebrønd.

Tilslutningstilladelser

Langeland Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem.

Indhold i tilslutningstilladelse

  • Baggrund og lovgivning.
  • Oplysning om maksimale vandmængder og stofkoncentrationer, der må udledes.
  • Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.
  • Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.​

Kontakt spildevand​

Vil du høre mere om din mulighed for
tilslutning til forsyningens kloaknet:
Kontakt: tlf.: 6351 6800 eller mail: spildevand@langeland-forsyning.dk

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk