Tømningsordning

Den årlige tømning af bundfældningstanke i 2023

sker i perioden fra uge 32 til og med uge 47.

For at mindske forureningen med spildevand bliver alle hustanke i det åbne land tømt en gang årligt via den kommunale tømningsordning.

Ordningen gælder for alle ejendomme, som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke.

Hustanken skal passes - og tømmes

Formålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Dette kræver, at der er vand i tanken.

Under normale forhold vil spildevandet være mindst et døgn om at passere tanken. Vandet løber videre til udledning eller nedsivning, mens de lette stoffer flyder til tops som flydeslam, og de tunge stoffer synker til bunds som bundslam. Det er nødvendigt med en god balance mellem mængden af vand, flydeslam og bundslam. Det kræver en årlig tømning af hustanken. Bliver tanken ikke tømt, opstår der en ubalance: Alt for meget slam og næsten intet vand. Dermed løber spildevandet urenset ud i dræn eller vandløb.​

Sådan tømmes tanken

Tømningen af hustanken foregår efter KSA – systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem). Tanken efterfyldes med rejektvand efter tømningen.

Tømningen foretages af firmaet FKSSlamson telefon 7022 1620.

Inden tømning

En række forhold skal være i orden, inden slamsugeren kan tømme en hustank.

Forhold der skal være i orden før tømning​

  • Dækslet skal være i terrænhøjde og tilgængeligt.
  • Dækslet må ikke veje mere end 50 kg.
  • Dækslet må ikke sidde fast.
  • Vejen til hustanken skal være fremkommelig for en lastbil.
  • Der må højst være 50 meter fra tanken til kørefast vej.​

Afgift

For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af kommunalbestyrelsen fastsatte bidrag pr. tømning.

Tømningsafgiften beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen samt administrative udgifter.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk