Desphenyl-Chloridazon​

​Langeland Forsynings vand overholder alle grænseværdier

13. oktober 2017

Langeland Forsyning har nu fået resultaterne fra de prøver, der er udtaget fra samtlige af vores 25 boringer samt vores vandværker til analyse for pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukter. Der er ikke fundet koncentrationer over grænseværdien.

Analyser af vandet der sendes ud til forbrugerne

Resultatet for prøverne af det vand, som vandværkerne sender ud til forbrugerne, ses i skemaet herunder:​

tabel -indhold på vandværker

​Grænseværdien er 0,1 µg/l. 

Krydset "(x)" I resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

Der er ikke fundet indhold af chloridazon eller methyl-desphenyl-chloridazon i nogle af prøverne fra hverken vandværk eller boringer.

Der er ikke taget prøver fra Bagenkop Vandværk, da dette p.t. er under ombygning. Analyserne fra boringerne, der leverer vand til Bagenkop Vandværk viser ingen overskridelser af grænseværdierne.

Analyserapporterne for de enkelte værker kan ses her.

Analyser af vandet fra de enkelte boringer


Der er ikke konstateret indhold af desphenyl-chloridazon der overskrider grænseværdien i nogle af Langeland Forsynings drikekvandsboringer. 

Hvad betyder resultaterne?

Som det fremgår af tabellen, er indholdet af desphenyl-chloridazon i vandet fra vandværkerne ca. 80% lavere end den fastsatte grænseværdi. Dette betyder, at vandet i hanerne kan drikkes som normalt.

Da stoffet er påvist i flere af vores boringer, har vi indført en øget overvågning. Det indebærer bl.a. en øget frekvens af analyser af drikkevandet.

​​

Spørgsmål og svar om chloridazon og desphenyl-chloridazon

Hvad er chloridazon og desphenyl-chloridazon?

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, der er blevet anvendt til roer, løg og rødbeder fra midten af 1960’erne. Stoffet blev forbudt i Danmark i 1996. Chloridazon nedbrydes til andre stoffer - desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon

Hvorfor er der ikke tidligere blevet analyseret for stoffet?

Efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien i flere vandværker i Danmark, er det besluttet, at alle vandværker fremover skal teste for stoffet.

Vandværkerne i Danmark tester løbende vandkvaliteten for 35 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider. Desphenyl-chloridazon har ikke været en del af den overvågningspakke, Miljøstyrelsen hidtil har fastsat. Derfor har Langeland Forsyning i lighed med andre vandforsyninger i Danmark ikke tidligere analyseret vandet for stoffet. Det betyder, at der i Danmark ikke er det store erfaringsgrundlag at trække på i forhold til stoffets opførsel i grundvandet.

Det grundvand, vi henter op i dag, er regnvand, der har været 20 til 200 år undervejs, inden det når vores grundvandsmagasiner.

Er der flere stoffer, der ikke analyseres for?

Miljøstyrelsen har en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om andre stoffer fremadrettet skal være obligatoriske i vandværkernes drikkevandskontrol.

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde. I Danmark stilles strenge krav til drikkevandet. Som udgangspunkt må der slet ikke være pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.


Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand i Danmark er som nævnt 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere.

Hvor farligt er desphenyl-chloridazon?

Miljøstyrelsen oplyser, at det sundhedsmæssigt acceptable daglige indtag af stoffet for drikkevand er 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

​​

Bruges der kulfilter til at rense vandet på Langeland?

Langeland Forsyning har en målsætning om, at drikkevandet som udgangspunkt skal leveres fra rent grundvand. Vi ønsker en enkel vandbehandlingsproces med rent grundvand, og vi ønsker ikke at behandle vandet kemisk. Der er ikke fundet indhold af pesticider over grænseværdierne i nogle af vores boringer, hvorfor det ikke er nødvendigt at rense grundvandet med kulfilter. Vi udtager jævnligt prøver af vores drikkevand for at sikre, at vi ikke leverer vand, der overskrider grænseværdierne.

​Siden opdateres løbende.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 6351 6800 eller på email post@langeland-forsyning.dk.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk