Desphenyl-Chloridazon​

Langeland Forsyning følger nøje udviklingen i indholdet af desphenyl-chloridazon i vandværker og boringer

Oktober 2018

Langeland Forsyning udtog i efteråret 2017 vandprøver til analyse for chloridazon og dets nedbrydningsprodukter. Resultaterne af analyserne viste, at der var spor af stoffet desphenyl-chloridazon i afgangsvandet fra vandværkerne samt i flere af drikkevandsboringerne. Der er ikke fundet indhold af chloridazon eller methyl-desphenyl-chloridazon i prøverne fra hverken vandværk eller boringer.

​Loven stiller krav om udtagning af prøver til analyse for pesticider en-to gange om året i vandet fra vores vandværker og én gang hvert fjerde år for vandet fra boringerne.

Langeland Forsyning har valgt at udtage prøver til analyse for desphenyl-chloridazon fra udvalgte boringer to gange årligt. Dette for at kunne vurdere indholdet over tid. Prøverne af drikkevandet i vandværkerne afhænger af, hvilke boringer der er indvundet vand fra, hvorfor prøverne fra vandværkerne ikke kan bruges til at vurdere udviklingen af indholdet af desphenyl-chloridazon i vores grundvandsreservoirer.​

Resultat af analyser fra 2017 og 2018

Af nedenstående tabeller ses resultaterne af de analyser, der er udført i 2017 og 2018. Tabel 1 viser resultaterne fra vandværker, og tabel 2 viser resultaterne fra boringerne. Blanke felter betyder, at der ikke er udtaget prøver.

Som det fremgår af tabellerne, er det endnu ikke muligt at se nogle tendenser i analyserne. Indholdet af desphenyl-chloridazon er så lavt i de fleste af boringerne, at det ligger omkring detektionsgrænsen.

Der er også udtaget prøver fra en observationsboring ved Hesselbjerg Vandværk. Denne boring viser tegn på et stigende indhold af desphenyl-chloridazon. Vandet fra denne boring benyttes ikke til drikkevand. 

Tabel 1: Resultat af prøver fra vandværker.

Bagenkop vandværk har ikke været i brug i 2017 og første halvdel af 2018, hvorfor der ikke er taget prøver herfra.

Symbolet "<...(LOD)" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.Krydset "(x)" I resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

Tabel 2: Resultat af prøver fra boringer.

Blanke felter indikerer, at der ikke er udtaget prøver.

Symbolet "<...(LOD)" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Krydset "(x)" I resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

m) betyder, at på grund af prøvens beskaffenhed er detektions- og kvantificeringsgrænserne forhøjede.

Spørgsmål og svar om chloridazon og desphenyl-chloridazon

Hvad er chloridazon og desphenyl-chloridazon?

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, der er blevet anvendt til roer, løg og rødbeder fra midten af 1960’erne. Stoffet blev forbudt i Danmark i 1996. Chloridazon nedbrydes til andre stoffer - desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde. I Danmark stilles strenge krav til drikkevandet. Som udgangspunkt må der slet ikke være pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.


Den lovmæssig fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand i Danmark er som nævnt 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere.

Hvor farligt er desphenyl-chloridazon?

Miljøstyrelsen oplyser, at det sundhedsmæssigt acceptable daglige indtag af stoffet for drikkevand er 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

​​

Bruges der kulfilter til at rense vandet på Langeland?

Langeland Forsyning har en målsætning om, at drikkevandet som udgangspunkt skal leveres fra rent grundvand. Vi ønsker en enkel vandbehandlingsproces med rent grundvand, og vi ønsker ikke at behandle vandet kemisk. Der er ikke fundet indhold af pesticider over grænseværdierne i nogle af vores boringer, hvorfor det ikke er nødvendigt at rense grundvandet med kulfilter. Vi udtager jævnligt prøver af vores drikkevand for at sikre, at vi leverer vand, der overholder grænseværdierne.

​Siden opdateres løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 6351 6800 eller på email post@langeland-forsyning.dk.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk