​Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Langeland Forsyning A/S samt datterselskaber på

Langeland Forsyning

Nørrebro 207A

5900 Rudkøbing

Mødetidspunkt:

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden for Langeland Forsyning A/S:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
 5. Meddelelse om valgt medarbejderrepræsentant eller –repræsentanter og suppleanter/- i henhold til lovgivning
 6. Valg af forbrugerrepræsentant eller –repræsentanter og suppleanter.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand samt suppleanter
 8. Evt. forslag
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Ad 1. Michael Vestergaard/BORCH foreslås valgt som dirigent for alle generalforsamlingerne

Ad 2. Bestyrelsesformanden aflægger samlet virksomhedsberetning

Ad 3. BDO fremlægger årsrapporterne for samtlige selskabertil godkendelse

Ad 4. Ikke aktuelt

Ad 5. Valghandling gennemført med afslutning den 7. februar 2018, kl. 12:00 har givet følgende resultat:

Berit Bang-Jensen: 34
Kim Lund Henningsen: 25
Bjarni Hansen: 23
Dan Skov Jensen: 18
Michael Pihl Christensen: 12
Berit Bang-Jensen, Kim Lund Henningsen og Bjarni Hansen indtræder i bestyrelsen. Dan Skov Jensen er 1. suppleant Michael Pihl Christensen er 2. suppleant.

Ad 6. Valg af forbrugerrepræsentant løber i perioden fra den 24. april til den 18. maj, kl. 23:59. Valget er gennemført efter valgregulativ godkendt på bestyrelsesmøde den 12. februar 2018. Dette valgregulativ har været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden starten af valghandlingen. Valget foregår elektronisk gennem et system leveret af KMD/MobilePeople, som vil verificere legaliteten af valghandlingen først kommende hverdag efter afslutningen af valghandlingen – dvs. den 22. maj 2018. Endeligt valgresultat vil blive oplyst under nærværende punkt. Systemgenereret valgdokumentation vil være tilgængelig efterfølgende

Ad 7. Kommunalbestyrelsen har for indeværende valgperiode valgt Gert Schmidt som formand for bestyrelsen, Lars Chr. Prytz som næstformand og Henning Pil, Kim Welcher og Jørgen Nielsen som bestyrelsesmedlemmer

Ad 8. Vedhæftede opdaterede vedtægter, er godkendt på bestyrelsesmøde den 12. februar 2018, til endelig godkendelse under nærværende punkt. Vedtægterne er revideret efter følgende principper:

​i.​Det skal være muligt at gennemføre forbrugervalget elektronisk.
​ii.​Vedtægterne skal ikke indeholde konkrete datoer (på dagsniveau) i forbindelse med valghandlingen.
​iii.​Beskrivelse af valgproceduren, inklusiv annoncering, kandidatanmeldelse, valgperiode, valghandling m.m., skal foretages i valgregulativ – ikke i vedtægterne.
​iv.​Det skal være klart at 1 stemme pr. forbruger, er 1 stemme uanset antallet af forbrugssteder og uanset antallet af forbrugsarter som aftages.
​v.​Der skal være et minimum af overlap mellem vedtægter og valgregulativ

Ad 9. BDO forslås valgt

Dagsorden for datterselskaberne i henhold til vedtægterne herfor:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
 4. Eventuelt valg af direktion
 5. Evt. forslag
 6. Valg af revisor
 7. Evt.

Ad 1. Michael Vestergaard/BORCH foreslås valgt som dirigent for alle generalforsamlingerne

Ad 2. BDO fremlægger årsrapporter

Ad 3. Ikke aktuelt

Ad 4. Ikke aktuelt

Ad 5. Ingen forslag modtaget

Ad 6. BDO foreslås valgt

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Her forefindes referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger.

Langeland Forsyning A/S

Langeland Vand ApS

Langeland Spildevand ApS

Langeland Affald ApS

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk